HUISHOUDELIJK - REGLEMENT Z.C.W.

IEDEREEN neemt voor EIGEN RISICO deel aan de door de Z.C.W. (Zaalvoetbal Competitie Woerden) georganiseerde activiteiten. 

Het bestuur van de Z.C.W., noch de gemeente Woerden, kunnen aansprakelijk worden gesteld bij ontstaan van schade, letsel, diefstal of wat dan ook.

Alle correspondentie wordt in principe via E-mail via de aanvoerder of reserve aanvoerder van een team gevoerd en die is daarop aanspreekbaar. Indien de aanvoerder tijdelijk afwezig c.q. niet per E-mail te bereiken is, dient de reserve aanvoerder de E-mail als eerste contactpersoon. Tijdens de wedstrijd is de coach of bij gebreke daarvan, de aanvoerder de verantwoordelijke persoon van het team.

Zowel de coach/aanvoerder is VERPLICHT opgave te doen  van de door de scheidsrechter c.q. leden van het bestuur Z.C.W. verlangde gegevens. (voor,- en achternaam)

Bij aanvang van de competitie moeten minimaal 7 spelers zijn opgegeven. Nieuwe spelers kunnen het gehele seizoen worden opgegeven en blijven dan ook het gehele seizoen betrokken bij het opgegeven team. Alleen dames en heren van 16 jaar of ouder komen in aanmerking voor deze competitie. De opgave van nieuwe spelers moet  voor de wedstrijd van het team gedaan zijn aan de wedstrijdtafel,  voorzien van naam en roepnaam. Deze namen komen op het wedstrijdformulier te staan en liggen bij iedere wedstrijd ter inzage bij de tijdwaarneming.

Naamswijziging van het team tijdens het seizoen wordt niet geaccepteerd. Overgang van spelers van het ene naar het andere team tijdens het seizoen is niet mogelijk.

Ruiling van een wedstrijd is mogelijk. Het verzoekende team dient uiterlijk twee weken van tevoren zelf deze ruiling geregeld te hebben, maar wordt wel verplicht dit bij de contactpersoon van het bestuur te melden. Wanneer een verzoekend team er niet in slaagt om een wedstrijd te ruilen of te verzetten, wordt dat team alsnog verplicht om op het in het spelschema aangegeven tijdstip aanwezig te zijn om de geplande wedstrijd te spelen. Bij het niet komen opdagen van een team  zullen er 3 punten in mindering worden gebracht en de wedstrijd zal  met 5-0 worden verloren.

Bij een gelijk aantal punten aan het einde van een seizoen is het team met het hoogste doelsaldo (aantal doelpunten voor minus het aantal doelpunten tegen) kampioen. Is het doelsaldo gelijk dan is het team met de meeste doelpunten voor kampioen. Is het aantal doelpunten voor ook gelijk dan is het onderling resultaat beslissend. Is het onderling resultaat ook gelijk dan volgt er een beslissingswedstrijd. Is deze beslissingswedstrijd na 2x 20min. gelijk dan volgt er een verlening van 10min. Is het na deze verlenging nog gelijk dan volgen er direct na deze wedstrijd strafschoppen tot er een winnaar bekend is.

Indien het bestuur het van belang acht, wordt een niet gespeelde wedstrijd alsnog gespeeld of het restant van een afgebroken wedstrijd uitgespeeld of overgespeeld op een door het bestuur te bepalen datum en tijdstip.

Niet te tolereren gedrag/misdragingen (al of niet n.a.v. een wedstrijd) t.o.v. wedstrijdleiding, bestuursleden, spelers, of respectievelijk hun familieleden, kantinepersoneel, beheerders van de sporthal en overige ruimtes in de sporthal, (KANTINE, KLEEDKAMERS OF DAARBUITEN,) kan aanleiding geven tot strafmaatregelen.

KLEEDKAMERS: U gebruikt het kleedlokaal naar behoren en laat het ook weer in goede staat achter. ROKEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN IN HET GEHELE GEBOUW. SCHOENEN DIE BUITEN ZIJN GEDRAGEN, MOGEN NIET IN DE ZAAL GEDRAGEN WORDEN.

De scheidsrechters hebben de opdracht om ZEER STRENG te fluiten, ter  voorkoming van blessures en eventuele uitwassen. Gewelddadige gedragingen (zoals bv. handtastelijkheden met betrekking tot c.q. het aanraken van de scheidsrechter) zullen ZEER STRENG bestraft worden. De tijdwaarneming geschiedt door de scheidsrechters c.q. bestuursleden. Zij zullen de scheidsrechter indien nodig adviseren. De uiteindelijke beslissing blijft bij de scheidsrechter die de wedstrijd leidt. 13. Het niet voldaan hebben aan de financiële verplichtingen bij aanvang van het seizoen kan uitsluiting voor het team en/of de tot het team behorende spelers voor het nieuwe seizoen tot gevolg hebben.

Er wordt volgens de zaalvoetbalregels Z.C.W. gespeeld (zie website www.zaalvoetbalwoerden.nl)

Er wordt gespeeld met een door de Z.C.W. ter beschikking gestelde bal.

De AANVOERDER dient d.m.v. een aanvoerdersband duidelijk herkenbaar te zijn.

De THUISSPELENDE ploeg zorgt voor voldoende kleurverschil van shirtjes.  Voor de wedstrijd kunnen zij “overgooiers” bij de wedstrijdtafel  aanvragen

Elk team dient ervoor te zorgen dat een RESERVE KEEPERSSHIRT op de bank aanwezig is.

Er mag geen publiek op de spelersbank plaatsnemen. Zij kunnen op de tribune naar de wedstrijd kijken. De bank is alleen voor de  reserve spelers, coach en/of verzorger.

Over de te nemen strafmaatregelen beslist het bestuur na inzage van het wedstrijdformulier. Tegen opgelegde strafmaatregelen en beslissingen van het bestuur is GEEN BEROEP mogelijk.

Na het uitvallen van TWEE wedstrijden als gevolg van het niet op komen dagen of incompleet verschijnen, volgt onverbiddelijke uitsluiting, zonder terugbetaling van het inschrijfgeld. Ook (administratiekosten) worden bij het veroorzakende team in rekening gebracht. Het veroorzakende team verliest die betreffende wedstrijd met 5-0 en worden 3 winstpunten in mindering gebracht. Bij vermeende overmacht neemt het bestuur een beslissing.

TE LAAT KOMEN: Wanneer een zaalvoetbalteam 15 minuten te laat bij de aftrap verschijnt, wordt er door het bestuur een straf uitgedeeld. Deze straf kan variëren van een waarschuwing, een 5-0 nederlaag tot het 2 tot meerdere punten in mindering brengen van het te laat komende team.

Als een wedstrijd wordt gestaakt, dan wordt deze met 5-0 verloren door het veroorzakende team, tenzij het doelsaldo op dat moment hoger was. Tevens wordt het veroorzakende team 2 winstpunten in mindering gebracht.

Bij het opstellen van een niet speelgerechtigde speler, verliest het betreffende team met 5-0 tenzij het doelsaldo op dat moment hoger was en worden 2 winstpunten in mindering gebracht. Komt dit vaker voor dan neemt het bestuur andere maatregelen tegen het betreffende team.

Uitsluiting van een speler, coach, verzorger of lijnrechter gedurende een wedstrijd heeft automatisch een schorsing voor de eerst volgende wedstrijd tot gevolg. Deze schorsing wordt vastgelegd. Bij een eventuele volgende strafoplegging wordt hier rekening mee gehouden.

Een geschorste speler, c.q. een uit de zaal gezonden speler mag geen bemoeienis hebben met zijn team of 'n ander team, zoals optreden als lijnrechter, coach, verzorger of welke vorm dan ook. Hij mag niet plaatsnemen in de zaal en verder ook geen overlast veroorzaken.

Elke deelnemer die een bloedende wond heeft opgelopen, dient deze meteen zodanig te verzorgen dat het bloeden stopt en dient tevens maatregelen te nemen dat andere deelnemers niet  direct met die wond in aanraking kunnen komen.

Het gebruik van alcoholhoudende drank en/of drugs e.d. door iedere deelnemer is een aanleiding tot uitsluiting om aan een wedstrijd deel te nemen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Eventuele strafmaatregelen kunnen worden opgelegd.

Ter voorkoming van letsel is het dragen van piercings en/of oor- en andere (sier)ringen niet toegestaan.  Betrokkene dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van eventueel letsel. Bij twijfel neemt de scheidsrechter een beslissing.  Het bestuur en de scheidsrechters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien bovenbedoeld letsel zich voordoet.

Een speler die naar het oordeel van de scheidsrechter extra veel tijd rekt bij het verlaten van het speelveld na het krijgen van een 2 of 5 minuten straf, kan uit de zaal worden gezonden. Bij een dergelijk feit in de laatste 5 minuten van de wedstrijd wordt de tijd stilgezet op aanwijzing van de scheidsrechter. Hier zal dan ongetwijfeld een schorsing uit voortvloeien. Ook het extra langzaam verlaten van de zaal na een verwijdering kan boven op de gebruikelijke schorsing voor het begane feit een extra schorsing opleveren. De duur van deze extra schorsingen zijn afhankelijk van de gang van zaken op dat moment.

Bij overtredingen tonen de scheidsrechters kaarten; een gele kaart = een 2 minuten straf; een rode kaart geeft een straftijd van 5 minuten aan. Bij een getoonde rode kaart wegens slaan of schoppen of wangedrag naar zowel mede als tegenstanders en leidinggevende, dient men onmiddellijk de zaal te verlaten.

Aan de competitie kunnen maximaal twee teams van dezelfde sponsor deelnemen. Ook al worden verschillende benamingen gebruikt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een BINDENDE beslissing. Deelnemen aan de door de ZCW georganiseerde wedstrijden houdt in dat dit reglement erkend wordt.